Thursday

KHULASAH TARIKH TASYRI' - Sejarah Pensyariatan HukumMADDAH :
KITAB KHULASAH TARIKH TASHRI’ AL-ISLAMI  تاريخ التشريع الإسلامي   


Tarikh bermaksud sejarah manakala Tasyri’ itu pula bermaksud pembentukan hukum
syariat atau pensyariatan hukum.

Tarikh Tasyri’ merupakan perbahasan mengenai sejarah manusia dalam membentuk
perundangan Islam.

Tarikh Tasyri’ dapat difahami sebagai Ilmu yang membahaskan keadaan fiqih pada
masa atau pada zaman kerasulan Baginda Nabi Muhammad SAW dan zaman sesudahnya.

A. Tujuan Pembentukan Hukum dan Peringkat Zaman

Pembentukan hukum menurut istilah syarie adalah himpunan hukum syariat bagi orang-
orang mukallaf   (muslim yang berakal yang mentaati suruhan agama dan menjauhi
larangannya.) Jikalau sumber Pembentukan Hukum itu dari Allah disebut Tasyri’ Ilahi.

Manakala jika sumber Pembentukan Hukum itu dari manusia secara individu atau
berkelompok disebut Tasyri’ Wadh’ie تَشْرِيْع وَضْعِي.

Perundangan-perundangan Islam terbahagi kepada dua keadaan :

1. Undang-undang yang disusun oleh Allah berupa ayat-ayat al-Quran dan ilham
kepada RasulNya disebut Tashri’ Ilahi Mahdi.

2. Undang-undang yang disusun oleh para ulama’ mujtahiddin ( orang yang layak
mengeluarkan hukum dan berijtihad ) dari nas-nas syarak yakni al-Quran,sunnah,
ijmak dan qias.Keadaan yang kedua ini apabila ditinjau dari sumber pengambilannya
maka dapat disebut sebagai Tasyri’ Ilahi dan apbila ditinjau dari ijtihad para ulama’,
usaha penyusunan dan pengembangannya, maka ia disebut Tasyri’ Wadh’ie.

B. Fasa pembentukan dan penyusunan undang-udang atau hukum ini dari kedua-
dua sumber itu dibahagikan kepada 4 peringkat atau zaman.

1. Zaman Baginda Rasul SAW
Tempoh masa turunnya perintah hukum ahkam sejak dari Kerasulan Baginda SAW
hinggalah kewafatan Baginda SAW ( 610 - 632 M ) selama 22 tahun.

2. Zaman Para Sahabat
Zaman masa penafsiran dan penyempurnaan hukum ahkam selama 90 tahun yaitu
selepas kewafatan Baginda SAW ( 11 H ) sampai akhir abad pertama Hijriah.Panjangnya
tempoh ini kerana masih ada sahabat yang umurnya sampai lebih dari 100 tahun,maka
masih ada sahabat lagi yang boleh dirujuk.

3. Zaman Kordifikasi atau proses usaha mengumpul ,menyatukan dan pemuliharaan.
Peringkat masanya selama 250 tahun ( 100 H – 350 H ).Pada waktu ini,hukum syariat
sudah jadi matang atau sempurna.

4. Zaman Taqlid تقليد ( Zaman Pematuhan hukum ahkam yang ditetapkan )
Peringkat terhentinya penyusunan hukum ahkam sejak pertengahan abad ke 4 Hijriah dan
mematuhi segala perintah dan larangan dalam Islam.

ZAMAN ( PERIOD ) BAGINDA RASUL SAW

Pembentukan asas-asas hukum ahkam yang menyeluruh dari al-Quran dan sunnah tetapi
belum dicatat sepenohnya dan memberikan petunjuk dari dalil-dalil untuk menentukan
sesuatu hukum yang belum ada nas seperti kaedah mengukur sempadan tanah ( tanah
rampasan dan yang seumpamanya ).

Peringkat ini ada dua fasa yaitu semasa Baginda Nabi SAW berada di Mekah dan 
di Madinah.

FASA PERTAMA - Selama 12 tahun di Mekah,Baginda hanya fokus pada dakwah,mengajak
umat ke arah mentauhidkan Allah.
Pada waktu ini,pengikut masih tidak ramai maka tiada lagi penentuan hukum dibuat.Maka
tidak ditemukan ayat-ayat yang menerangkan hukum-hukum amalan dalam surah-surah
Makkiyah.

FASA KEDUA- Sewaktu Baginda Nabi SAW berada di Madinah selama 10 tahun.
Ketika di Madinah,tertegak sudah pemerintahan Islam dan bilangan pengikut yang
ramai maka penyusunan dan pensyariatan hukum telah dipraktikkan dalam perkahwinan,
talak,waris dan sebagainya.Banyak surah-surah Madaniyah yang menyebut mengenai
hukum ( ahkam ).

Tanggongjawab siapakah kekuasaan pembentukan hukum di zaman ini ?

Undang-undang dan fatwa datang dari Baginda Nabi SAW sendiri khusus untuk para
muslimin tetapi ada juga sahabat yang berijtihad sendiri akan sesuatu perkara yang
berlaku ditempat yang jauh dari Baginda Rasul SAW untuk mendapatkan keputusan yang
segera seperti Sayyidina Ali menyelesaikan sengketa dua pihak di Yaman.

Begitu juga seperti Muadz Ibn Jabal yang diutuskan Baginda Nabi SAW ke Yaman.Apabila
ditanya Baginda Nabi SAW dengan apa dia akan buat keputusan nanti apabila bertemu
masaalah lalu dijawab Muadz,dia akan berijtihad dengan pendapatnya sendiri.Lalu
Baginda Nabi SAW mendoakannya.

Keputusan atau ijtihad yang para sahabat buat itu adalah hanya bersifat penerapan
(tashbiq) bukan berbentuk membentuk hukum (tasyri’).Ini bukan bererti ada orang
lain selain Baginda SAW yang bertanggong jawab dalam membentuk hukum tetapi
ia hanya terhad dalam situasi atau keadaan terdesak dan sukar serta jauhnya perhubungan
dengan Baginda Nabi SAW.

Misalannya lagi seperti dua orang sahabat yang dalam perjalanan yang mahu bersolat
tetapi ketiadaan air.Lalu mereka bertayamum kemudian bersolat.Ketika meneruskan
perjalanan mereka menemui air.Seorang sahabat berijtihad tidak perlu mengulangi
solat manakan sahabat yang seorang lagi berijtihad perlu mengulangi solat apabila
bertemu ada air.

Sumber Pembentukan Hukum dalam Zaman ini.

Sumber pembentukan hukum dalam zaman atau Period ini adalah dari Wahyu dan
Ijtihad Baginda Nabi SAW , ilham daril Allah S.W.T. mengikut peristiwa yang berlaku
pada waktu itu.

Sumbernya dari ada 2 yaitu dari Wahyu Ilahi dan Ijtihad Nabawi.

Apabila timbul permasalahan dalam kehidupan umat yang memerlukan
penentuan hukum pada waktu itu manakala Wahyu Ilahi lambat atau tidak turun
maka Baginda Nabi SAW memutuskan fatwa hukum dengan Ijtihad Nabawi.

Penjelasan Ahli Tafsir tentang sebab-sebab turunnya ayat (asbabun nuzul أَسْبَابُ النُّزُولْ  )
atas hukum yang disyariatkan adalah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang
memerlukan penentuan hukum.

Apabila ditanya tentang Bulan-bulan yang diharamkan berperang yaitu Bulan Zulkaedah,
Zulhijjah,Muharam dan Rejab maka Allah turunkan ayat :
QS : Al-Baqarah 217:
Mafhumya : Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram.
Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar.

Apabila ditanyakan tentang arak dan judi,maka Allah turunkan ayat dalam QS :
Al-Baqarah ayat 219 , Mafhumnya : Mereka bertanya padamu tentang arak dan judi.
Katakanlah bahawa dalam dua perkara itu  ada   dosa yang besar dan ada beberapa
manafaat bagi manusia tetapi dosa kedua-duanya lebih besar dari  manafaatnya.

Begitu juga dengan sengketa harta pusaka maka disyariatkan hukum waris.

Demikian juga hadis-hadis ahkam menurut keterangan Ahli Hadis bahawa ia
diturunkan kerana adanya keperluan untuk menjawab pertanyaan para sahabat
seperti contoh berikut :

“Wahai Rasulullah,kami berlayar dilautan yang berair masin sedangkan kami
tidak membawa air tawar yg cukup untuk wudhu’.Adakah kami boleh berwudhu’
dengan air laut ? Maka Rasulullah SAW menjawab : Laut itu airnya suci dan bangkainya
halal”

Jadi tugas dan fungsi ( wadhifah وَظِيْفَةٌ ) Baginda Nabi SAW adalah menerangkan dan
menyampaikan syariat Allah dari sumber hukum yang pertama adalah dalam rangka
Firman Allah dalam surah QS: Maidah 67 :
Mafhumnya : “ Wahai Rasul ! Sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari
Tuhanmu kerana kalau engkau tidak kerjakan maka tidaklah engkau menyampaikan
risalahmu”

Hukum-hukum yang lahir dari Sumber Kedua yakni Ijtihad Nabawi kekadang merupakan
ta’bir  التعبير atau ungkapan dari ilham Ilahi dari hukum Ijtihadiyyah yang sebenarnya ia
hukum Ilahiyyah dimana Baginda SAW sendiri hanyalah berfungsi sebagai pengungkap
dari sabda dan perbuatan Baginda SAW.

Hukum Nabawi tidak diakui Allah kecuali ia benar dan apabila salah maka Allah
akan membetulkannya semula.

Contohnya , dalam penebusan tawanan perang Badar.Pada waktu itu belum disyariatkan
hukum tawanan perang.Baginda Nabi SAW  bermusyuarah dengan para sahabat.Sayyiduna
Abu Bakar r.a berpandangan bahawa semua tahanan dikenakan denda atau fidyah dengan
alasan berdasarkan “ (Mereka) adalah kaummu dan ahlimu,biarkan mereka tetap hidup,
barangkali Allah menerima taubat mereka dan ambillah fidyah dari mereka yang akan
berfungsi memperkuatkan sahabat-sahabatmu”.

Sayyiduna Umar Ibn Khattab pula berpendapat,: “ (Mereka) telah membohongi dan mengusir
engkau maka hadaplah mereka dan potonglah leher-leher mereka.Mereka adalah tokoh-tokoh
kafir sedangkan Allah akan memberikanmu kecukupan bukan dari wang tebusan”Baginda
Nabi SAW berijtihad memilih pendapat Sayyiduna Abu Bakar a.s yang kemudiannya
Allah membetulkannya dengan turunnya ayat QS:Al-Anfal 67 :
Mafhumnya “ Tidak patut ada beberapa tawanan bagi Nabi sehingga ia pecah belahkan
(musuh) dibumi.Kamu suka kepada harta benda dunia padahal Allah menghendaki (pahala)
akhirat”

Begitu juga peristiwa pemberian Izin tidak ikut berperang dalam Perang Tabuk atas alasan
uzur;lalu Allah turunkan ayat membetulkan semula tindakan Baginda Nabi SAW :
Qs : At-Taubah 43 mafhumnya “ Allah memberi maaf kepadamu,mengapa engkau izinkan
mereka sebelum nyata bagimu orang-orang yang benar dan (sebelum) engkau tahu orang-
orang yang  berdusta ?”

Pedoman pembentukan hukum pada peringkat zaman ini.

Pedoman (Khuttah خطّة ) atau panduan pembentukan Hukum pada peringkat ini atau kaedah
asas menentukan hukum ahkam adalah dengan merujuk kepada sumber hukum ( tasyri’)
yakni wahyu dari Allah dan prinsip umum ( mabadi’ ammah ) atau ijtihad Baginda SAW
sendiri ( Ijtihad Nabawi ) jika wahyu tidak turun atau lambat turun.Maka period ini
merupakan pedoman asas sebagai landasan pembentukan hukum Islam.

Methodnya  atau kaedah atau manhajnya yakni kembali rujuk kepada sumber hukum dan
prinsip-prinsip umum ( mabadi’ ammah).

Ada 4 prinsip Mabadi’ Ammah مباديءالعامة.

1. Beransur-ansur ( tadarruj ) – Kelahiran setiap hukum mengikut latar sejarahnya
bagi memudahkan kefahaman setiap hukum mengikut peristiwa.Proses pengenalan
hukum ini dibuat secara beransur-ansur ,bertahap atau berperingkat-peringkat sehinggalah
ia menjadi hukum yang wajib dituruti.

Hikmahnya memudahkan pengenalan kepada penetetapan undang-undang berdasarkan
sejarah peristiwa dan menampakkan tidak ada paksaan kepada muslimin melakukan hal-
hal yang berat untuk dikerjakan.Orang-orang yang baru memeluk Islam tetapi masih
belum memahami mengenai hukum ahkam dapat belajar sedikit demi sedikit.

Juga sebagai penawar (ilaj علاج) memurnikan jiwa-jiwa kasar orang-orang yang baru saja
menerima Islam agar ia dipraktikkan dan diterima tanpa sungutan dan bantahan.

2. Meminimakan Peraturan – Kelahiran hukum yang disyariatkan Allah dan juga
RasulNya terbatas pada sesuatu hukum yang masih memerlukan pemecahan hukum
ahkamnya lagi.Namun Allah berfirman melalui QS Maidah:101 :
Mafhumnya “ Wahai orang-orang yang beriman,janganlah kamu tanya-tanyakan hal,
yang apabila diterangkan kepada kamu,akan menyusahkan kamu tetapi jika kamu tanya
perihal (ayat-ayat) itu sewaktu al-Quran diturunkan maka akan diterangkan kepadamu”.

Sabda Baginda SAW ,” Yang lebih besar dosanya bagi orang Islam terhadap orang Islam
adalah orang bertanya-tanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan bagi Kaum Muslimin,
kemudian diharamkan terhadap mereka lantaran pertanyaannya”.

Kaum muslimin dilarang mempersoalkan akan perintah dan larangan Allah itu agar
mereka tidak rasa  makin menyusahkan lagi.

Prinsip yang diterapkan dalam syariat Islam ini tidak menimbulkan kesulitan kerana
segala sesuatu adalah dibolehkan ( ibahah إِبَاحَةٌ ) dari keadaan asal sebelumnya selagi
tiada sebarang hukum dengan dalilnya.

3. Melongar dan Memudahkan ( Taisir dan Takhfif ) – Hikmah Tasyri’ dalam Islam
adalah untok memudahkan dan meringankan sesuatu hukum itu selagi tidak mengandungi
dosa.
Dalam situasi yang khusus atau darurah yang ada kesulitan-kesulitan yang memaksa
maka disyariatkan rukshah ( keringanan ),maka dihalalkan apa yang haram sekadar
yang perlu akibat dari uzur,lupa,kekeliruan atau musafir.
Allah berfirman dalam surah QS: al-Baqarah 185 ,Mafhumnya :” Allah menghendaki
kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran:

FirmanNya lagi dalam surah QS : an-Nisa’ 28 , mafhumnya “ Allah hendak meringankan
(keberatan) dari kamu,manusia itu dijadikan (bersifat) lemah”.

4. Pembentukan hukum seiring dengan kemaslahatan atau kepentingan manusia.
Ada tidak sesuatu hukum itu adalah atas sebab dan asbab, dari asalnya dibentuk hukum
itu kemudian diubah atau dibatalkan semula mengikut kepentingan umat pada waktu itu
seperti Allah perintahkan berkiblatkan ke arah Baitul Muqaddis yang kemudiannya
diperintah untuk berpaling ke Kaabah di Mekah.

Begitu juga wanita kematian suaminya diwajibkan beriddah selama 1 tahun kemudian
digantikan dengan hukum idah 4 bulan 10 hari.

Rasululullah SAW pernah melarang ziarah kubur kemudian membolehkan semula.

Semua ini sebagai bukti tasyri’ Islami berjalan seiring dengan kemashalahatan kehidupan
manusia.

Peninggalan Period ini

Sumber Tasyri’ pertama : Wahyu Allah melalui ayat-ayat ahkam dalam al-Quran
Sumber Tasyri’ Kedua : Ijtihad Baginda Nabi SAW melalui hadis-hadis ahkam.
Kedua-duanya adalah undang-undang asas dan tempat rujuk ( marji’ ) bagi setiap mujtahid.
Apabila terdapat hukum-hukum secara qath’i خطع  (jelas) maka tiada lagi ijtihad ulama’

Nas-nas dalam himpunan ini

Ayat ahkam tentang ibadah dan jihad : 140 ayat
Ayat ahkam mengenai muamalat,silaturahim,jenayah dan syahadah : 200 ayat
Ayat-ayat ‘uqubat ( ayat-ayat hukum hudud ) : 10 ayat ada dalam surah Al-Baqarah ,
Maidah,Nur
Ayat-ayat Hukum Perundangan Sivil ada 70 ayat.

Hadis-hadis ahkam : 4500 hadis – Ibn Qayyim dalam Kitab A’lamul Muwaqqi’in
menyatakan sebahagian besar hadis menjelaskan kandungan al-Quran yang mujmal
 المُجْمَلُ  ( lafaz yang samar / belum jelas )  sebagai ( taqrir تقرير ) keadaan mendiamkan
diri Rasulullah SAW atas perbuatan sahabat dan penegasan ( taukid التوكيد ) .

Ayat-ayat ahkam tersebar dalam beberapa surah manakala hadis-hadis ahkam dikumpul
oleh Ahli Hadith dengan pembahgian mengikut bab-bab seperti fiqh.

Uslub ( gaya bahasa ) nas-nas dalam himpunan ini.

Ayat-ayat dan hadis-hadis ahkam disyariatkan melalui berbagai  gaya bahasa,ungkapan-
ungkapan dan kalimatnya bagi menunjukkan larangan,ancaman,perintah,kesangsian,
diwajibkan dan difardhukan atau dihalalkan dan diharamkan.Ia sesuai dengan setiap
peristiwa yang berlaku pada waktu itu.

Gaya bahasa ini juga bagi mengambarkan bahawa al-Quran itu suatu mukjizat
yang dapat melemahkan manusia sebagai bukti kebenaran RasulNya.

Penetapan hukum-hukum dalam Ayat-ayat ahkam itu ada yang disertakan dengan
alasannya sesuai dengan keperluan umat pada waktu itu agar mudah difahami dan
ada yang turun tanpa disertakan sebab akan perintah itu.Maka ia terbuka kepada pintu
untuk ijtihad.

Pelbagai hukum yang terkandung dalam nas-nas ini

Tujuan hukum terbahagi kepada 3 :

1. Hukum Iktiqad – berkaitan Rukun Iman – merupakan asas agama
2. Hukum Akhlak – Amal yang wajib,jauhi mungkar – Penyempurnaan dan pelengkap
3. Hukum Amaliyah – Perbuatan yang wajib bagi orang yang mukallaf- Fiqh
seperti muamalat,ibadat,jinayat dan sebagainya Hukum Mutlak.

Setiap hukum-hukum dalam al-Quran sudah termaktub hukum-hukum dan penerangan
mengenai Hukum Feqah.

Sebahagian hadis-hadis menerangkan hukum-hukum yang masih mujmal (belum jelas /
samar-samar) dalam al-Quran dan sebahagiannya menerangkan hukum-hukum yang belum
ada dalam al-Quran.

Kesimpulannya boleh dikatakan Peringkat Masa atau Period Rasul SAW ini telah ada
tasyri’ atau pensyariatan hukum yang sempurna bagi kaum Muslimin.

FASA SAHABAT

Peringkat ini bermula selepas wafatnya Rasulullah r pada tahun 11 Hijrah dan berakhir pada abad ke 1 Hijriah.Antara sahabat yang hidup sehingga akhir abad ini adalah Anas Bin Malik r.a yang wafat pada tahun 93H.

Zaman atau FASA para sahabat ini adalah zaman penafsiran hukum ( interpretasi ) dan istinbath الإستنباط atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil.Ramainya pembesar-pembesar dikalangan para sahabat maka lahirlah pelbagai pendapat dalam menafsirkan nash-nash hukum dari Al-Quran maupun Al-Hadith.Kalangan sahabat ini dianggap tempat untuk merujuk ( marji’ ) dalam proses pembenyukan huikum ini.Maka wujudlah fatwa-fatwa tentang berbagai hukum yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang tidak ada nashnya.

Kuasa dan tanggung jawab siapakah pembentukan hukum dalam FASA ini ?

Period pembentukan hukum yang pertama iaitu Period Rasul telah mewariskan kepada Kaum Muslimin undang-undang yang terdiri dari nash-nash dari Al-Quran dan sunnah.

3 Faktor       I       Keperluan pembentukan hukum dalam fasa ini :
i.                     Orang-orang awam tidak dapat memahami hukum-hukum asas ini kecuali dengan penerangan dan penafsiran dari orang yang alim.
ii.                   Hukum-hukum ini pun masih tidak tersebar luas kerana ia tertulis pada lembaran-lembaran khusus   dan disimpan di rumah Baginda Nabi r dan sebahagiannya dirumah para sahabat sedangkan al-sunnah belum terhimpun sama sekali.
iii.                  Hukum-hukum yang disyariatkan hanya tertakluk kepada kejadian dan peristiwa yang baru berlaku di zaman Nabi r ketika itu dan tiada undang-undang dan hukum yang ditetapkan pada kejadian yang diperkirakan bakal berlaku di zaman para sahabat.

Maka  terbebanlah  tanggungjawab  kepada  para  sahabah  untuk  memberikan  penjelasan  dan penafsiran kepada Kaum Muslimin mengikut apa yang mereka hafal dari nash-nash Al-Quran dan Al-Hadith dan memberikan fatwa-fatwa tentang hukum-hukum tentang pelbagai peristiwa,kes atau kejadian yang sebelum ini belum ada nashnya lagi.

Kalangan para sahabah ini ada yang sentiasa bersama Rasulullah r dan menyaksikan sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran ( asbabun nuzul ) dan sebab-sebab Nabi r  bersabda (asbab wurudil hadith).

Mereka menghafal Al-Quran dan Al-Hadith malah ada diantara mereka menjadi penasihat dan diminta pendapat oleh Baginda r dalam ijtihad-ijtihad Baginda r.

Maka  kerana  keistimewaan-keistimewaan,peribadi dan krebiliti  inilah, mereka  memiliki  ilmu  dan  keahlian  untuk menjelaskan nash-nash  Al-Quran dan  melakukan ijtihad terhadap  perkara-perkara yang belum ada nashnya dan menjadi tempat rujuk kaum muslimin yang lain.

Sahabat-sahabat yang dikenali sebagai Ahli Fatwa ada lebih dari 30 orang lelaki dan perempuan tetapi yang masyhur adalah seperti berikut :

Di MADINAH
Khulafa ar-Rasyidin,Zaid Bin Tsabit,Ubay Bin Ka’ab,Abdullah Bin Umar dan Aishah r.ah.

Di MEKAH
Abdullah Ibn Abbas

Di KUFAH
Ali Ibn Abi Tholib dan Abdullah Bin Mas’ud

Di BASHRAH
Anas Bin Malik dan Abu Musa Al Asy’aari 

Di SYAM
Muadz Ibn Jabbar dan Ubadah Ibn Shamit

Di MESIR
Abdullah Ibn Amr ibn Ash

Sebahagian besar mereka berada di Madinah dan pembentukan hukum pada mulanya ijtihad secara bersama ( jama’at ) dan selepas perluasan penaklukan dan Islam tersebar meluas maka selepas itu ijhtihad dibuat secara perseorangan ( afrad ).
     
Sumber Pembentukan Hukum

Ada 3 :
AL-QURAN
AS-SUNNAH
IJTIHAD SAHABAT

Apabila saja terjadi peristiwa atau kejadian atau timbul sesuatu sengketa maka para sahabat yang berilmu dan ahli fatwa akan mencari nash-nash berkenaan dari Kitabullah dan As-Sunnah.Namun apabila dijumpai nash-nash berkaitan,maka mereka berijtihad dan istinbath dengan jalan mengkiaskan dengan sesuatu yang telah ada nashnya atau dengan jiwa tasyri’ atau الرأي al-Ra’yu yakni pemahaman atau budi bicara demi kemashlahatan masyarakat ketika itu.

Hujjah para sahabah ini untuk kembali rujuk kepada Al-Quran dan as-Sunnah adalah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya taat kepada Allah dan RasulNya dan mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan kepada Allah SWT.

Hujjah mereka dalam kembali kepada ijtihad pula adalah penyaksian mereka kepada Rasulullah r yang berijtihad apabila wahyu tidak turun ketika sesuatu hukum diperlukan semasa itu.

Jadi,berdasarkan apa yang mereka fahami tentang ketetapan hukum-hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah ,ia disyariatkan demi menjamin kemashlahatan manusia.Apabila ada perkara-perkara yang dapat  mendorong  ke  arah  timbulnya  mashlahat  maka  mereka  segera  bersedia  dengan penyelesaiannya.


Hal-hal yang terjadi kepada sumber Tasyri’

v  Sumber Tasyri’ Pertama / Utama : Ayat-ayat Ahkam dalam Kitabullah.
v  Penghimpunan  Al-Quran  untuk  dihafal  dan  mengetahui  nash-nashnya  tanpa  iktilaf          ( perselisihan pendapat ) baik keseluruhan atau sebahagiannya.
v  Semasa hayat Baginda Nabi r lagi,telah dilantik Penulis-penulis Wahyu.Apabila satu atau beberapa ayat ayat Al-Quran diturunkan,Baginda r telah membacakannya dihadapan Kaum Muslimin dan dicatat atau ditulis oleh Penulis-penulis Wahyu yang hadir dan dicatat juga oleh para sahabat yang lain sebagai catatan peribadi.Ada juga diantara mereka yang turut menghafalkannya.
v  Penulis-penulis Wahyu ini memiliki himpunan hasil catatan mereka sendiri demikian juga terdapat catatan para sahabat yang bukan Penulis Wahyu dan ada juga himpunan catatan yang tersimpan di kediaman Rasulullah r. Namun demikian,ia masih belum membentuk satu himpunan mushaf Al-Quran.
v  Semasa Perang Riddah جروب الردة ( memerangi kaum murtad ) yang berlaku di Zaman Khalifah Abu Bakar as-Siddiq , ramai para sahabat yang terbunuh. Timbul kekhuatiran dikalangan   para   sahabat   akan   kemungkinan   lenyapnya   Al-Quran   maka   mereka bermusyuarah dengan khalifah agar mengumpulkan dan menghimpunan Al-Quran dari mereka menjadi satu himpunan.
v  Tugas ini diambil oleh Penulis Wahyu utama dan juga penghafal Al-Quran Zaid Ibn Tsabit.Beliau mengumpulkan semua catatan yang berselerak itu dan hafalan dari para sahabat.
v  Himpunan Al-Quran yang pertama mula-mula disimpan dan dipelihara dirumah :
Abu Bakar As-Siddiq
kemudian Umar Ibn Khattab
kemudian Hafsah Binti Umar

v Pada Tahun 20H,Khalifah Uthman Bin Affan mengambilnya dan diserahkan kepada Zaid Bin Tsabit dan beberapa sahabat menyalin dan memperbanyakkan menjadi beberapa mushaf untuk disebarkan ke ibu kota Islam yang lain sebagai pedoman bagi Kaum Muslimin agar tidak timbul perbezaan dialek atau loghat ( lahjah ).
v Disalin menjadi 6 Buah Mushaf :
1.Disimpan oleh KHALIFAH UTHMAN r.a        2.       Dikirim ke MADINAH
3.Dikirim ke MEKAH                                            4.       Dikirim ke KUFAH
5.Dikirim ke BASHRAH                                        6.       Dikirim ke DAMASCUS

Mushaf ini diletakkan di masjid-masjid sebagai tempat Kaum Muslimin untuk kembali menghafal dan menyalinnya kembali tanpa ada sebarang perubahan.
v  Ayat-ayat ahkam berjaya dihimpun dari catatan dan lisan secara mutawattir yang keseluruhannya diyakini kebenaran sumber nashnya ( qath’i tsubut ).Cukup sekadar Kaum Muslimin mengetahui riwayat dan sanad-sanad perawinya.

Ø Sumber Tasyri’ Kedua : Nash-nash dari As-Sunnah
Ø As-Sunnah belum lagi terhimpun bila berakhirnya abad pertama Hijri.
Ø Menurut riwayat,Abdullah ibn Amr ibn Al-Ash memiliki satu naskah catatan hadith-hadith yang didengarnya sendiri dari Rasulullah r yang diberi nama As-Shodiqoh.
Ø Sayyidina Abu Bakar r.a tidak mahu menerima hadith yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi sahaja kecuali ada saksinya.
Ø Sayyidina Umar r.a meminta kepada perawi agar dapat memberi bukti bahawa ia menerima hadith tersebut kerana mereka lebih berhati-hati dalam menerima hadith.
Ø Pengaruh sebelum terhimpunnya sunnah :
1.       Para Ulama’ berusaha meneliti perawi-perawi hadith dan darjat kepercayaannya,kemudian barulah terbahagilah hadith-hadith dari perawi-perawi itu kepada dua bahagian yaitu qath’i wurud ( sumber yang diyakini kebenarannya ) dan zhonni wurudظنّ ورود   ( sumber yang masih dipertikaikan benar atau salah).

PERAWI-PERAWI
QATH’I WURUD - diyakini
ZHONNI WURUD - dipertikaikan
Zhonni wurud terbahagi lagi kepada 3 :                             SAHIH – HASAN - DHOIF

2.       Selagi belum terhimpunnya hadith,Kaum Muslimin tidak mempunyai kesepakatan terhadap sunnah seperti kesepakatan mereka kepada Al-Quran. Ini memberi ruang kepada pengubahan,penambahan atau pengurangan samada disengajakan atau tidak yang kemudiannya menjadi faktor iktilaf ( perselisihan ) samada sunnah menjadi hujjah dan sumber hukum.Malah mendatangkan perbedaan pendapat bagi mereka yang berhujjah dengaan as-sunnah samada ia dapat dipegangi ataupun tidak.

&  Sumber Tasyri’ Ketiga : Ijtihad dari para sahabat Ahli Fatwa
&  Ijtihad dari mereka merupakan pendapat peribadi,tiada paksaan untuk diikuti.Apabila salah bererti ia kesalahan diri sendiri dan jikalau ia benar,maka ia datang dari Allah SWT.
&  Sayyidina Umar r.a banyak berhujjah dengan fatwa-fatwa Zaid Bin Tsabit dan Abdullah Ibn Abbas berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar r.a.Banyak perselisihan pendapat para sahabat mengenai kedudukan hukum. Dalil-dalil dari mereka menunjukkan kebebasan ( hurriyah ) dalam pembahasan  demi  kepentingan   dan   kemashlahatan  umat  Islam  dan  menghindari mafsadah  مفسده ( kemudaratan / kerosakan ).

Pedoman Pembentukan Hukum dalam fasa ini

                                I.            Para Sahabat apabila menemukan nash-nash dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan hukum sesuatu perkara yang terjadi maka mereka mengambil nash tersebut sebagai dasar membentuk hukum dan sedaya upaya memahami dan menafsirkan maksud yang terkandung didalamnya.

                              II.            Apabila mereka tidak menemukan nash-nash dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan sesuatu hukum yang mereka hadapi maka mereka berijtihad dan beristinbath melalui pengalaman dan penghayatan mereka ketika bersama Nabi r

                            III.            Adakalanya mereka mengkiaskan sesuatu yang belum ada nashnya dengan sesuatu yang telah pun ada nashnya.Kekadang mereka menentukan hukum mengikut kemashlahatan dan keperluan masyarakat demi menghindarkan mafsadah ( kerosakan atau kemudaratan )

Kaum Muslimin terdiri dari berbagai bangsa dan dialek percakapan.Dengan itu kebebasan ijtihad ini menjamin pembentukan hukum dan perundangan bagi keperluan semua bangsa.

Semasa pemerintahan Khilafah Abu Bakar r.a dan permulaan Khilafah Umar r.a , kuasa pembentukan hukum diserahkan kepada BADAN PEMBENTUK HUKUM yang terdiri dari para pembesar dikalangan sahabat.Segala hukum yang dikeluarkan dianggap hasil kesepakatan mereka.

KHILAFAH ABU BAKAR r.a       &       KHILAFAH UMAR r.a
¼
BADAN PEMBENTUK HUKUM
¼
Para Pembesar dari kalangan Sahabat

Imam Baghawi didalam Kitab Mashabihus Sunnah mencatatkan :
Sayyidina Abu Bakar r.a apabila dihadapkan sesuatu perkara kepadanya maka akan dicarinya didalam Kitabullah dan akan memutuskan perkara tersebut.Namun apabila tidak ditemui,beliau akan memutuskannya melalui sunnah Rasul r jika dia mengetahuinya dan jika tiada juga maka beliau akan bertanyakan kepada orang lain jikalau ada mereka mendengar sabda Nabi r mengenai perkara itu. Jika masih lagi tiada jawapannya,beliau pun mengumpulkan para Pembesar dari kalangan sahabat untuk memohon pendapat dan kesepakatan mereka.

Begitu juga dengan Sayyidina Umar r.a,beliau menuruti kaedah seperti Sayyina Abu Bakar r.a dalam menentukan sesuatu hukum atau mengambil keputusan yang telah dibuat terlebih dahulu oleh Sayyidina Abu Bakar r.a mengenai sesuatu perkara tersebut.

Jarang terjadi perbedaan pendapat diantara mereka kerana masing-masing berkerjasama           ( kekompakan ) mengemukakan pandangan dan dasar-dasar yang dibuat sebagai sandaran kepada kebenaran.Maka sebahagian besar hukum-hukum yang dikatakan متفق عليه ( muttafaq alaih - telah disepakati oleh para sahabat ) adalah hukum-hukum yang dikeluarkan pada period ini.

Apabila Kerajaan Islam telah berkembang luas, amat sukar bagi Khalifah di Madinah untuk mengumpulkan pembesar-pembesar di Kufah,Bashrah,Syria dan Mesir bagi menentukan sesuatu hukum kerana ada diantara mereka sudah berada dipelbagai pelosok negeri.

Oleh yang demikian, mereka menggunakan kuasa mereka untuk membentuk hukum secara perseorangan atau pun berkelompok.Disetiap ibu kota ada seorang atau lebih Ahli Fatwa yang akan menerangkan hal-hal yang tiada nashnya dan memberi penafsiran nash-nash dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah.

Perselisihan terjadi diantara mereka tentang beberapa hukum adalah disebabkan oleh faktor :
j Sebahagian besar hukum dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak qath’i dalalah ( yang tidak jelas petunjuknya ) tetapi zhonni dalalah ( petunjuk hukumnya yang masih samar ) yang kesimpulannya boleh memberikan beberapa pengertian kerana nash itu ada yang mengandungi lafaz musytrak ( lafaz umum ,yang mempunyai dua pengertian atau lebih ) yang berkemungkinan dapat ditakhshih ( Dalil yang mengecualikan dalil am )

 Ia lebih mudah diterangkan melalui gambarajah ini :-

Nash-nash Hukum dalam AL-QURAN
Nash-nash Hukum dalam AS-SUNNAH

QATH’I DALALAH – Petunjuk yang samar
ZHONNI DALALAH – petunjuk dalam persangkaan
·         Ada beberapa pengertian
·         Ada Lafaz Mustarak – mempunyai lebih dari satu makna.
·         Ada Lafaz Am ( umum )
·         Ada Lafaz Muthlaq – Menunjukkan sesuatu perkara tanpa ada had batasnya spt contoh lelaki,tidak dinyatakan sifat,bangsanya.Maksudnya ada sifat-sifat yang boleh ditaqyidkan (ditafsirkan kepada satu erti sahaja )

Setiap Pembentuk Hukum memahami nash-nash tersebut berdasarkan makna yang lebih kuat dengan meneliti tanda-tanda / bukti ( qarinah ) dan berbegai pandangan.

k   As-Sunnah  pada  waktu  belum  dihimpunkan,  dipindah-pindahkan  dengan  hafalan  dan riwayat-riwayat yang kadang-kadang diketahui oleh seorang Mufti di Mesir dan tidak diketahui oleh Mufti yang lain.  Malah banyak Mufti-mufti yang menarik kembali fatwa mereka setelah mengetahui suatu hadith yang selama ini belum diketahui.

l  Bi’ah atau lingkungan kehidupan yang berbeza-beza menjadikan kemashlahatan dan tuntutan  keperluan  pun  tidak  sama.  Abdullah Bin Umar tidak pernah menemui masaalah hukum ahkam seperti yang ditemui oleh Muawiyah di Syria.Begitu juga tidak sama masaalah hukum yang dihadapi oleh Abdullah Ibn Mas’ud di Kufah.
Perbezaan tempat tinggal dan lingkungan kehidupan menjadikan pandangan tentang ukuran kemashlahatan dan faktor-faktor yang mendorong pembentukan hukum.

Fatwa-fatwa para sahabat berbeza-beza dalam hal atau kes yang sama disebabkan 3 faktor tersebut kerana masing-masing memiliki dalil tersendiri.

Kesimpulannya, pedoman  dalam  prinsip-prinsip  pembentukan hukum adalah pedoman Islami ( Khuttah Islamiyah )  yakni  mengadakan  pembatasan  dalam  pembentukan  hukum  meliputi hanya hal-hal yang berkaitan keperluan dan kemashlahatan umat dan membudayakan prinsip taisir dan takhfif – memudah dan meringankan dan tidak mencipta hukum yang fiktif ( bayangan ).

Bekas-bekas peninggalan tasyri’ dalam fasa ini.

Ada 3 :
                                     I.            INTERPRETASI PERUNDANGAN – Para mujtahid ( atau ahli fatwa ) dikalangan sahabat telah meneliti nash-nash hukum yang berkaitan pelbagai hal dan kes bersandarkan beberapa pendapat dan kaedah menentukan hukum.Dari himpunan pendapat-pendapat ini maka wujudlah Interpretasi atau tafsiran perundangan mengenai nash-nash hukum sebagai tempat rujuk yang dipercayai ( autsaq ). Ini jelas didapati dalam Tafsir-tafsir Al-Quran dengan ma’tsur ( dengan hadith dan atsar/pendapat sahabat ) seperti Tafsir yang dinisbahkan kepada Ibn Abbas dan Muhammad Ibn Jarir At-Thabari.
                                   II.            Ijtihad para sahabat ( fatawa ijtihadiyah ) dilakukan dengan kaedah istinbath bagi merumuskan pelbagai perihal hukum  di negeri-negeri yang berbeza.Fatwa mereka didapati berbeza-beza kerana dahulunya dibuat secara kesepakatan berkelompok dan kini ijtihad dibuat secara perseorangan. Ada ulama’-ulama’ mujtahid tidak mengambil dasar dari hujjah para sahabat ini malah ada yang menolaknya kerana ini merupakan faktor perselisihan ulama’.
                                 III.            Perpecahan Kaum Muslimin tentang urusan khalifah dan kekhilafahan kemudian kepada soal-soal keagamaan memberi kesan yang besar kepadaa pembentukan hukum.
       Ia terjadi selepas :
a)      terbunuhnya Khalifah Usman Ibn Affan r.a
b)      Sayyidina Ali Ibn Abi Tholib diangkat sebagai penganti yang dibantah oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan.
c)       Perang kedua-dua pihak ( Perang Shiffin ) – wujud tahkim (Majlis Perwakilan dan perundingan )
d)      Kaum Muslimin berpecah keepada 3 golongan – Khawarij,Syiah dan ASWJ.

Golongan Khawarij :
-          Mengecam Khalifah Usman Ibn Affan r.a kerana politik kekhalifahannya.
-          Mengecam Sayyidina Ali kerana menerima tahkim.
-          Mengecam Muawiyah Ibn Abi Sufyan kerana merebut kerusi khilafah dengan ketenteraan.
-          Prinsip mereka bahawa seorang Khalifah mesti dipilih dari Kuam Muslimin secara bebas tanpa mengira suku selagi ia memenuhi syarat.Setiap khalifah tidak wajib ditaati kecuali ia beramal dan mentadbir atas garis panduan Al-Quran dan sunnah Nabi r.
-          Mereka mempertahankan prinsip mereka dengan kekerasan dari mereka yang menentangnya.

Golongan Syiah
-          Golongan yang mencintai Sayyidina Ali Ibn Abi Tholib ra. dan keluarganya secara berlebih-lebihan.
-          Mereka beranggapan bahawa Sayyidina Ali r.a lebih berhak menjadi khalifah selepas kewafatan Rasulullah r kerana ia sebagai washi,yakni orang yang menerima wasiat dari Rasulullah untuk menjadi khalifah.
-          Golongan ini berpecah lagi kepada beberapa puak akibat dari masaalah pewarisan khilafah yaitu puak Kaisaniyah,Zaidiyah,Ismailiyah dan Jaafariyah yang masing-masing mahu menegakkan khalifah dari cabang-cabang tertentu dari keluarga Sayyidina Ali r.a.  

Golongan Ahlussunnah wal Jamaah
-          Mereka tidak memihak kepada mana-mana golongan.
-          Mereka berpendapat,khalifah bukan wasiat kepada seseorang.
-          Mereka juga berpendapat khalifah dipilih dikalangan orang-orang Quraish.
-          Mereka menganggap persengketaan antara sahabat merupakan masaalah ijtihadiyah dalam urusan politik yang tiada hubungan dengan kekufuran dan keimanan.

Perpecahan politik Kaum Muslimin mempunyai pengaruh terhadap proses pembentukan hukum.Ini adalah  kerana  Golongan  Khawarij  menolak  hukum-hukum  dan  hadith  yang  diriwayatkan  oleh Sayyidina  Usman, Sayyidina Ali  dan  Muawiyah  atau  sahabat-sahabat  yang  pro  kepada mereka. Mereka mengambil pendapat,fatwa dan hujjah dari orang-orang yang mereka senangi,ulama’-ulama’ mereka malah golongan ini memiliki fiqh yang khusus.

Golongan Syiah pula menolak hadith-hadith dari para sahabat yang menolak dan tidak menyokong pendapat dan fatwa mereka.Sama seperti golongan Khawarij,mereka ini mengguna pakai pendapat dan fatwa ulama’-ulama’ mereka dan juga memiliki fiqh yang khusus.

Golongan jumhurul Muslimin ( Ahli Sunnah wal Jamaah ) berhujjah dengan hadith yang sahih yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang dipercayai.Oleh sebab itu,hukum-hukum mereka berbeza dengan golongan lain dalam banyak perkara seeperti hukum waris,wasiat,munakahat dan lain-lain.

SAHABAT-SAHABAT PEMBENTUK HUKUM

ZAID IBN TSABIT
C Nama Penoh : Zaid Ibn Tsabit adlohhaq an Najjari al Anshari
C Ketika berusia 11 tahun,sudah menghafal 11 surah Al-Quran
C Terlibat dalam Perang Khandak dan peperangan selepas itu.
C Waktu Perang Tabuk,Nabi r menyuruhnya membawa bendera Bani Najar.
C Beliau merupakan Penulis Wahyu dan surat-surat Nabi r.
C Pandai berbahasa Suryani dan Ibrani
C Menjadi Setiausaha kepada Khalifah Abu Bakar r.a dan Khalifah Umar r.a
C Menguruskan Baitul Mal semasa khilafah Sayyidina Usman r.a
C Menjawat Pegawai Khas Khalifah di Madinah ketika Sayyidina Umar r.a dan ketika Sayyidina Usman r.a pergi mengerjakan haji.
C Mengumpulkan Al-Quran di zaman Khalifah Abu Bakar r.a dan Khalifah Umar ra.
C Pernah menjadi Ketua Pengadilan dan Mufti,Qira’ah dan Faraidh.
C Merupakan orang yang luas ilmunya dan kuat kefahamannya dalam ilmu-ilmu Islam serta mempunyai kemampuan yang luas biasa dalam membuat rumusan tentang sesuatu hukum dan mempunyai pendapat yang jitu dalam hal-hal yang tiada nashnya.
C Meriwayatkan hadith dari Rasulullah r sebanyak 92 buah
C Disepakati oleh Imam Buhari dan Muslaim ada 5 hadith
C Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 1 hadith
C Diriwayatkan oleh Muslim 1 hadith.
C Beliau wafat pada tahun 15H

As-Sya’abi berkata :
غَلَبَ زَيْدٌ النَّاسَ عَلَى اثْنَتَيْنِ : اَلْفَرَائِضِى وَالْقُرْآنِ
Zaid mengungguli manusia dalam dua hal : Faraidh dan Al-Quran


Kata Ibn Abbas :
لَقَدْ عَلِمَ الْحَفُوْظُوْنَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ص اَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِيْنَ فِى الْعِلْمِ
Sesungguhnya para sahabat Nabi r yang terpelihara mengetahui bahawa Zaid Ibn Tsabit adalah termasuk orang-orang yang mendalam ilmunya.

ABDULLAH IBN ABBAS
Ø  Nama penoh : Abdullah Ibn Abbas Ibn Abdil Muthalib al Hashimi Ibn ammi Rasulillah ( sepupu Baginda Nabi r )
Ø  Dilahirkan sebelum hijrah dan apabila dibawakan kepada Baginda Rasulullah r , dirangkul dan diusap-usap kemudian Baginda r mendoakan :
اَللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ
Ya Allah ! Fahamlah ia dalam urusan agama dan ajarilah ia ilmu takwil
       ( Tafsir Al-Quran ).
Ø  Sahabat yang terkemuka dalam fatwa ,Ilmu Tafsir dan fatwa-fatwa secara muthlaq.
Ø  Salah seorang dari 4 sahabat yang bernama Abdullah.
Ø  Salah seorang dari 6 orang yang banyak meriwayatkan hadith.
Ø  Meriwayatkan 1660 hadith
Ø  95 hadith disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim
Ø  120 hadith diriwayatkan oleh Imam Bukhari sendiri
Ø  49 hadith diriwayatkan oleh Muslim
Ø  Baru berusia 13 tahun ketika Baginda r wafat.
Ø  Khalifah Umar al-Khattab r.a selalu mendekati dan memuliakannya.
Ø  Beliau tidak akan menjawab persoalan sebelum ada orang lain yang menjawabnya terlebih dahulu.
Ø  Luas pengetahuan dalam bidang ilmiah,mahir dalam syair,ahli dalam urusan nasab dan sejarah Bangsa Arab,faham tentang Al-Quran,mahir dalam Ilmu Faraidh,pandai dalam bidang biografi pahlawan-pahlawan perang dan ahli dalam Kitab Taurat dan Injil.

Ibn Mas’ud berkata : Sebaik-baik penterjemah Al-Quran adalah Ibn Abbas

Kata Ibn Umar pula : Ibn Abbas sepandai-pandai umat Muhammad r tentang apa yang 
diturunkan kepada Muhammad r.

Ø  Ibn Abbas membahagikan waktunya sehari untuk Fiqh,sehari untuk Takwil,sehari untuk biografi pahlawan perang,sehari untuk syair dan sehari untuk sejarah Bangsa Arab.
Ø  Aktiviti hidupnya untuk belajar dan mengajar ilmu.Tidak pernah sibuk dengan dalam urusan pemerintahan.
Ø  Wafatnya padaa tahun 68H di Thoif dalam usia 71 tahun.

ABDULLAH IBNU MAS’UD
^  Nama penoh : Abu Abdirrahman – Abdullah Ibn Ma’ud Ibn Ghafil al Hudzali.Kadang-kadang apabila dinisbahkan kepada ibunya,ia dipanggil Ibn ummi.
^  Beliau salah seorang dari 6 orang yang terawal memeluk Islam.
^  Orang yang pertama sekali membaca Al-Quran dengan suara yang kuat dan memperdengarkan kepadaa orang-orang Quraish.
^  Menyertai Perang Badar,Perang Uhud dan peperangan lain.
^  Dialah yang membunuh Abu Jahal didalam Perang Badar.


^  Khadam Nabi r - menyediakan segala keperluan,mengawal dan mengejutkan dari tidur malah ada yang menyangka bahawa belaiu seorang ahlul bait ( keluarga Nabi r ) kerna sering keluar masuk rumah Baginda r .
^  Beliau menghafal sebanyak 70 surah Al-Quran.
^  Meriwayatkan 842 hadith, 64 daripadanya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim.Sebanyak 21 hadith diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 65 hadith oleh Muslim.
^  Termasuk sahabat-sahabat yang paling cerdik dalam menyampaikan fatwa-fatwa,Al-Quran dan Fiqh.
^  Khalifah Umar r.a menugaskannya sebagai Guru dan Wazir di Kufah.Pengajarannya menjadi pegangan Sayyidina Umar r.a terutama dalam hal-hal yang tiada nashnya.
^  Menjadi salasilah guru Imam Abu Hanifah yang berguru dengan Hammad Ibn Abi Sulaiman yang berguru dengan Ibrahim an-Nikha’i yang berguru dengan Al-Qamah Ibn Qais an-Nikha’i yang menjadikan Ibn Mas’ud sebagai Gurunya.
^  Menjelang hayatnya,beliau pulang ke Madinah dari Kufah dan wafat disana pada tahun 32H.

ABDULLAH IBN AMR IBN AL-ASH
v  Abdullah lebih muda 12 tahun dari ayahnya Amr dan memeluk Islam terlebih dahulu.
v  Beliau alim dalam Al-Quran dan mengerti Kitab-kitab Samawi terdahulu.
v  Beliau bukan setakat menghafal apa yang didengar dari Rasulullah r tetapi menulisnya.
v  Beliau menulis Kitab As-Shadiqoh mengandungi ucapan Rasulullah r yang hanya beliau seorang sahaja mendengarnya.
v  Turut serta bersama ayahnya semasa penaklukan Mesir dan menetap disana.
v  Penduduk Mesir meriwatkan lebih dari 100 hadith daripadanya dan menjadi tempat rujuk (marji’) dalam urusan-urusan pembentukan hukum.
v  Mufti Mesir,Yazid Ibn Habib dan murid-murid beliau turut berguru dengan Abdullah Ibn Amr.
v  Beliau wafat di Mesir pada tahun 77H semasa khilafah Abdul Malik Marwan.


FASA PENGHIMPUNAN DAN ULAMA’-ULAMA’ MUJTAHIDIN

§  Tempoh masanya 250 tahun – bermula dari Abad Ke 2H hingga Abad ke 4H.
§  Ia merupakan fasa penghimpunan dan Ulama’ Mujtahidin ( Mujtahid ialah seorang ulama’ yang fakih dalam Ilmu Usul dan boleh mengeluarkan fatwa dan ijtihad ).
§  Fasa ini melahirkan banyak aktiviti penulisan dan penghimpunan As-Sunnah, Fatwa-fatwa Sahabat,Fatwa-fatwa Tabi’in dan Tabi’it Tabi’in,Tafsir Al-Quran,Fiqh Ulama’ Mujtahidin dan pelbagai risalah Usul Fiqh.
§  Hasil  karya-karya  yang  banyak  ini  mendatangkan  pengaruh  kepada  pembentukan hukum hukum,perundangan Islam dan istinbath hukum pada hal-hal yang terjadi dan perkara-perkara yang bakal terjadi.
§  Fasa ini merupakan fasa keemasan bagi Tasyri’ Islami kerana perkembangannya yang telah memperkasakan perundangan dan hukum-hukum bagi Daulah Islamiyah diberbagai daerah kekuasan Islam yang mempunyai latarbelakang permasaalahan dan kemashlahatan yang berbeza-beza.

Faktor-faktor perkembangan  

j Keluasan jajahan Daulah Islamiyah pada masa ini merangkumi hingga ke daratan China dan ke barat hingga ke Andalusia memerlukan aturan undang-undang bagi para Hakim dan Pemerintah setempat yang memerlukan fatwa-fatwa sebagai tempat kembali ruju’ (marji’) selain sumber-sumber syariah. Maka tasyri’ islami ini tidak terbatas kepada kemashlahatan hal semasa tetapi mereka telah mencipta juga hukum-hukum yang dimungkinkan akan berlaku.

k Ulama’-ulama’ Mujtahidin pada masa ini mudah menemukan jalan-jalan bagi pembentukan hukum bagi menciptakan undang-undang dan memberikan fatwa kerana sumber-sumber tasyri’ telah ada dalam jangkauan mereka. Ini disebabkan segala kesukaran,permasaalahan dan hal-hal yang berlaku sebelum ini telah diselesaikan oleh Ulama’-ulama’ Salaf ( ulama’ terdahulu ). Al-Quran telah pun tersebar dikalangan Kaum Muslimin malah as-Sunnah pun sebahagian besarnya telah terhimpun sejak permulaan Abad ke 2H.
Fatwa-fatwa sahabat,tabi’in dan Ulama’ Salaf juga menjadi faktor pendorong kepada keberhasilan mereka.

l Kaum Muslimin ketika itu sangat mengambil berat tentang amalan-amalan,ibadah,perjanjian-perjanjian dan perbelanjaan mereka selari dengan tuntutan hukum syariah Islamiyah.Oleh kerana itu,semua peringkat mereka secara berkelompok atau secara individu selalu merujuk sesuatu perkara kepada Mufti dan Ulama’-ulama’ pembentuk hukum atau mujtahid untuk meminta fatwa mereka dalam hukum syari’i.  

m Timbulnya penemuan-penemuan dan konsep baru kemaslahatan umat didalam lingkungan dan sekitar kehidupan mereka telah mematangkan para-para mujtahid ini didalam membentuk hukum.Maka lahirlah para mujtahid seperti Imam Abu Hanifah,Imam Malik dan Imam Syafi’e,Imam Ahmad serta ulama’-ulama’ yang semasa dengan mereka.

Kuasa dan tanggungjawab siapakah pembentukan hukum dalam FASA ini ?

Pada akhir abad pertama Hijri,beberapa ulama’ tabi’in telah mengikuti para sahabat dalam menyampaikan fatwa dan hukum-hukum diberbagai tempat,mempelajari Al-Quran , meriwayatkan hadith dan menghafal fatwa-fatwa mereka.Malah mereka juga mempelajari rahsia-rahsia taasyri’ dan method atau kaedah pengembangan hukum-hukum.

Dikalangan tabi’in itu ada juga yang diminta fatwa-fatwanya dan ada juga yang menyampaikan fatwa-fatwanya dimasa masih ada sahabat-sahabat lagi seperti :
Said Ibn Musayab di Madinah dan Alqamah Ibn Qais , Said Ibn Jubair di Kufah

Para Ulama Tabi’it Tabi’in telah mengikuti Ulama-ulama Tabi’in semasa hidup mereka dan mempelajari apa-apa yang mereka peroleh dari para sahabat tentang Al-Quran dan As-Sunnah,belajar Feqah dan rahsia-rahsia tasyri’.

Begitu juga seterusnya dengan ulama’-ulama’ mujtahidin yang 4 (Imam Abu Hanifah,Imam Malik dan Imam Syafi’e,Imam Ahmad ) dan ulama’ulama’ semasa dengan mereka telah juga mengikuti ulama’-ulama’ dari kalangan para tabi’it tabi’in.

Setelah ulama’-ulama’ Pembentuk Hukum dari kalangan sahabat meninggal dunia, kuasa dan tanggung jawab membentuk hukum diambil alih oleh murid-murid mereka dari kalangan ulama’-ulama’ tabi’in seterusnya sampai ke Ulama’-ulama’ Mujtahidin.

Carta Aliran Ulama’ Pembentuk Hukum

Para Sahabat Pembentuk Hukum  C  Ulama Tab’in  C  Ulama’ Tabi’it Tabi’in  C  Ulama’ Mujtahidin yang 4.

Para Pembentuk hukum terdiri daripada pelbagai peringkat lapisan (thobaqat) dan setiap lapisan adalah dianggap sebagai murid-murid kepada ulama’ulama’ sebelumnya ( salafihim ) dan dianggap guru kepada lapisan atau peringkat sesudahnya ( kholafihim). Sesiapa yang mengikuti jejak langkah dan berguru dengan mereka tentang pelbagai ilmu dan fiqh maka mereka sentiasa terdidik dengan gerakan tasyri’ dimana-mana pun mereka berada.

Carta aliran Salasilah

SALAFIHIM : Lapisan atau Generasi yang Pertama ( Thobaqat ) Ulama’ Pembentuk Hukum @ Guru
KHOLAFIHIM : Lapisan atau Generasi yang Kedua – murid-murid kepada Salafihim.

Salasilah Ustadzut Tasyri’ ( Guru-guru Pembentuk Hukum ) yang masyhur di :

MADINAH
Guru / SAHABAT : Sayyidina Umar Al-Khattab r.a, Sayyidina Ali Bin Abi Thalib r.a , Abdullah Bin Umar, Zaid Ibn Tsabit
Murid  / TABI’IN : Sa’id Ibn Musayyab , Urwah Ibn Zubair , antara Ahli-ahli Feqah yang 7 – Al-Qasim Bin Muhammad,Sulaiman Yasar,Kharijah Zaid,Ubaidillah bin Abdullah dan Abubakar Abdurrahman.


Murid / TABI’T TABI’IN : Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri , Yahya ibn Sa’id
                Ú                               
Murid / MUJTAHID : Malik ibn Anas – di Madinah

Murid / Mujtahid : Abdullah ibn Abbas -  di Mekah
                                  Muridnya : Ikrimah,Mujahid dan Atho’
                                                       Muridnya : Sufyan Uyainah
                                                                           Muridnya :  Imam Syafi’e.


Murid / Mujtahid :  Abdullah Ibn Mas’ud - di Kufah
                                   Muridnya – Alqamah Ibn Qais dan Qadi Syuraih.
                                                        Muridnya : Ibrahim An-Nakhai’e.
                                                                            Muridnya : Hammad Ibn Abi Sulaiman.
                                                                                                 Muridnya : Imam Abu Hunaifah

Murid / Mujtahid :  Abdullah Ibn Amr ibn Ash - di Mesir
                                   Muridnya – Mufti Mesir , Yazid Bin Habib.
                                                        Muridnya : Al-Laits Ibn Sa’ad.
                                   Imam as-Syafi’e.

Peranan yang dimaInkan oleh para Ulama’ Pembentuk Hukum ini disetiap peringkat generasi bukan atas arahan Khalifah tetapi atas kepercayaan dan keyakinan Kaum Muslimin terhadap keilmuan dan peribadi mereka.

Sumber Pembentukan Hukum dalam Fasa ini

Sumbernya ada 4 iaitu Al-Quran,As-Sunnah,Ijtihad dengan qias atau istinbath dengan kaedah-kaedah yang telah digariskan syariat.

Hal-hal yang terjadi pada sumber tasyri’

SUMBER TASYRI’ PERTAMA adalah Al-Qur’anul Karim dengan 2 perkara yang mempunyai pengaruh dalam penghafalan,pemeliharaan dan penjagaannya dari suatu pengubahan.

PertamaŒ Ada 7 orang Ahli Al-Quran yaitu Abdullah Ibn Mas’ud,Muaz Bin Jabal,Ubay Bin Kaab,Zaid Ibn Tsabit,Abu Darda’,Abu Zaid Bin Sakan,Salim Bin Maqal –Sahih Bukhari).Apabila mereka meninggal,telah ada murid-murid mereka mewarisi ilmu-ilmu penjagaan dan pemeliharaan Al-Quran.Begitulah juga apabila mereka ini meninggal dunia,ada murid-murid lain yang mengambil alih tugas dan tanggungjawab mereka.

Sanad Al-Quran ini telah berpindah dari generasi ke generasi malah mereka berlumba-lumba dalam penjagaan,pembacaan dan pemeliharaan Al-Quran.

Kedua Mushaf Al-Quran yang dihimpun semasa Khalifah Usman Ibn Affan r.a yang telah disalin dan dikirim ke berbagai ibukota ditulis dengan Khat Kufi yang tanpa tanda titik dan baris didengari terus dari para huffaz.
Namun timbul kekhuatiran apabila ramai bangsa-bangsa lain yang memeluk Islam akan keliru dan kabur mengenai pembacaan Al-Quran.

Oleh itu , Amir Iraq-Ziyad  telah  mengarahkan Abul Aswad Ad Dua’ali meletakkan tanda syakal ( tanda baris ) pada ujung-ujung kata,diletakkan tanda titik fathah diatas huruf ( BARIS ATAS ),tanda titik kasrah dibawah ( BARIS BAWAH ),tanda dhommah dengan titik disampingnya ( و wau kecil ) – BARIS DEPAN dan tanda tanwin dengan dua titik.

Ia kemudian diubah oleh Khalil Ibn Ahmad  dengan meletakkan tanda fathah dengan sebuah Alif melintang diatas huruf  dan ganda kasrah dengan ya ( ى ) dibawahnya dan dhommah dengan wau (و ) diatasnya dan meletakkan semua baris ( syakal ) pada seluruh huruf.

Kemudian,atas perintah Amir Iraq Al-Hajjaj Ibn Yusuf,sekali lagi penambahbaikkan dilakukan oleh Nashr Ibn ‘Ashim dengan meletakkan tanda-tanda titik atas huruf-huruf yang belum diberi tanda titik.

Apabila telah banyak usaha pemeliharaan Al-Quran dengan penambahan tanda-tanda barisnya,peresmian penulisannya dan perbezaan huruf-hurufnya telah dapat ia dibaca dengan betul dan benar.

SUMBER TASYRI’ KEDUA iaitu as-Sunnah juga membawa pengaruh pembentukan hukum dalam fasa ini.
Khalifah Umar Bin Abdul Aziz telah memberi tanggungjawab Gabenor Madinah , Abi Bakr Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm dan Muhammad Ibn Syihab Az-Zuhri untuk menghimpunkan nash-nash dari as-Sunnah dari hafalan para perawi-perawinya.

Pada tahun 140H, atas gesaan Khalifah Al Manshur maka Imam Malik Ibn Anas telah menghimpunkan hadith-hadith dalam sebuah kitab yang dinamakan Al Muwattho’ yang merupakan hadith-hadith sahih.

Pada abad ke 2H, para shahibul musnad ( Ahli Hadith yang disandarkan kepada riwayat individu ) telah menghimpunkan musnad-musnad mereka.

       Pada abad ke 3H,kitab-kitan sahih yang 6 telah dihasilkan yaitu Sahih al-Bukhari,Sahih
       Muslim,Sunan Abi Dawud,Sunan al-Tarmizi,Sunan al-Nasa’i dan Sunan Ibn Majah. Tanda ucapan
       diriwayatkan oleh as-sittah’ dan ‘muttafaq alaih’ adalah merujuk kepada hadith-hadith yang  
       diriwayatkan oleh mereka semua.

Walau bagaimanapun , himpunan-himpunan as-Sunnah ini belum dapat menyatukan pandangan Kaum Muslimin terhadap as-Sunnah sepertimana kesepakatan mereka terhadap Al-Quran.

Masih  terdapat  ruang-ruang  yang mencetuskan  perbezaan  pendapat , membuat  pemalsuan  dan pembohongan terhadapnya.

Hampir  saja  Khalifah  Al Manshur  mengajak  Kaum  Muslimin  supaya  merujuk  hanya  kepada  Kitab  Al- Muwattho’  dengan  mengenepikan  kelongaran  ( rukshah )  yang  diijtihadkan  oleh  Ibn  Abbas  serta menghindari keterlaluan yang dibawa oleh Ibn Umar tetapi ditegur oleh Imam Malik. Beliau memberi pendapat bahawa semua para sahabat diberi petunjuk oleh Allah SWT dalam membentuk hukum.

Peninggalan-peninggalan pembentukan hukum dalam Fasa ini

ΠPertamanya - Terhimpunnya hadith-hadith sahih
 Sebahagian dihimpun dalam musnad-musnad. Sebahagian dihimpun dengan cara bab-bab fiqh.

 Kedua - Himpunan fiqh dan hukum-hukumnya dan pengumpulan masaalah yang ada hubungan antara satu sama lain dalam satu maudlu’ . Daulah  Islamiyah  telah  meluas  daerahnya   peradabannya  maka terdapat pelbagai keputusan dan kejadian serta aturan yang menjadi lapangan luas kepada ijtihad.
 Maka mereka berijtihad dalam memahami nash-nash dan beristinbath dalam hal yang tidak ada nash.

Mereka telah terpengaruh dengan kaedah-kaedah ijtihad dan perbahasan dari orang yang masuk Islam dari kalangan bangsa bukan Arab serta pelbagai ilmu dan seni dalam kalangan kaum Muslimin . Oleh kerana itu ,  fatwa mujtahidin dalam fasa ini tidak semata-mata fatwa ,  tetapi juga pendapat dan perbahasan yang diterangkan sebab dan bukti.  Maka, fiqh dan hukumnya telah menjadi ilmu yang mempunyai pelbagai masalah yang menyeluruh termasuk bagi peristiwa yang tidak mungkin terjadi dan disusun dalam ensiklopedia yang menjadi rujukan kaum Muslimin.

Antara ensiklopedia tersebut:
! Mazhab Imam Abu Hanifah – Kitab-kitab Dhorirur Riwayat yang 6 (Mabsuth Muhammad, Jami’ al-Kabir, Jami’ as-Shaghir, Kitabus Sair al-kabir, Kitabus Sairal-saghir & Az-Ziyaadaat)
! Mazhab Imam Malik – Kitabal-Mudawanah ▪ Mazhab imam Asy-Syafi’ie – Kitab al-Umm

Ž Ketiga - Himpunan ilmu usul fiqh.Setelah mujtahid masing-masing membuat pembentukan hukum yang khusus dalam fasa ini, maka ini mendorong mereka untuk meletakkan dasar dan perkara utamA dalam ijtihadnya dan setiap mujtahid menghuraikan prinsip-prinsip dan usul dalam setiap masalah dan hukum.

 Contohnya
-          Kitab al-Muwattho’ Imam Malik.
-           Kitab khusus usul fiqh oleh Abu Yusuf bagi mazhab Imam Abu Hanifah.
-          Imam Muhammad Ibn Idris As Syafi’ie dalam kitab Ar-Risalah .Beliau orang pertama yang menghimpun kaedah-kaedah ini secara tertib (sistematik) dengan diterangkan illat-illatnya (sebab-sebabnya) serta bukti-bukti bagi setiap qa’idah.Beliau dikenali sebagai “peletak ilmu usul fiqh”. Walaupun pada hakikatnya beliau cuma menyusun dan meletakkan kaedahnya secara sistematik sahaja dan bukan peletak pertama ilmu ini.

IMAM ABU HANIFAH

Nama sebenarnya Nu’man Ibn Tsabit .Lahir di Kufah pada 80H dan wafat di Baghdad pada 150H . Belajar ilmu fiqh dari Hammad Ibn Abi Sufyan dari Ibrahim dari al Qamah dari Ibnu Mas’ud r.a

Menuntut ilmu fiqh pada permulaan abad ke2 dan mempunyai pendapat yang mantap dalam permasalahan fiqh.Pedomannya dalam beristinbath hukum-hukum fiqh adalah dari Kitabullah atau   as - Sunnah   dan   atsar- atsar   yang   sahih .

Sangat  mahir  dalam :  qias dan istihsan -  
(beralih dari hukum qiyas kepada hukum dari nash Al-Quran / Sunnah).      اِسْتِحْسَان Istihsan

Telah bangkit fiqhur ra’yi di tangan Abu Hanifah dan sahabat-sahabat beliau serta fuqaha-fuqaha Iraq lainnya .
Lahirlah fiqh sebagai ilmu yang memiliki qaidah dan dasar yang sebelumnya merupakan masalah   
yang berselerak dan mereka hanya berpegang dengan sunnah dan takut berbicara dengan ra’yu  akhirnya mula mahu mengambil pendapat dengan nama qias dan maslahah mursalah.

Mempunyai sahabat-sahabat besar (ajilla) yang berguru kepadanya dan bersetuju dengan pendapat dan istinbath beliau dan akhirnya kerana merekalah, madzhabnya berkembang dan meluas dan bercampurlah ucapan mereka dengan guru mereka dan akhirnya disebut madzhab Abu Hanifah.


Walaupun pendapat mereka bercampur dengan pendapat guru mereka, tetapi mereka tidak
memisahkan diri mereka daripada guru mereka seperti yang berlaku kepada Imam Asy-Syafi’ie,  
yang memisahkan dirinya dari gurunya Imam Malik Bin Anas dan seperti Imam Ahmad Bin Hanbal.  
yang memisahkan dirinya dari dari gurunya Imam Asy-Syafi’ie .

 Sahabat Imam Abu Hanifah yang masyhur:  Abu Yusuf  dan Muhammad Ibnu Hassan

1.       Abu Yusuf - Namanya Ya’qub Ibn Ibrahim As Anshari Lahirpada 112H  wafat pada 193H.
Merupakan sahabat paling besar dan pembantu utama.Beliau menulis kitab ‘Al-Kharaj’ iaitu kitab berkaitan peraturan harta benda dan pajak. Dialahyang menyebar luaskan madzhab Imam Abu Hanifah. Menjawat jawatan Hakim Agung (Qadhilul Qudhot) pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid .
2.    Muhammad Ibnul Hasan dilahirkan pada 132H  wafat pada 189H di Kufah.Menghadiri majlis Imam Abu Hanifah sejak kecil dan seterusnya belajar dengan Abu Yusuf  .  Dialah  yang  menghimpunkan  masaalah-masaalah fiqh Abu Hanifah dan mengimlakkannya املاء (menyebut dan ditulis oleh orang lain ) di dalam kitab-kitabnya 6 yang masyhur (Mabsuth Muhammad, Jami’ul Kabir, Jami’ as Soghir, Kitabus Sairil Kabir, Kitabus Sairil Soghir & Az Ziyadat) . Kitab-kitab lain : An Nawaadir, Al-Waqi’aat (kumpulan jawapan fatwa bagi peristiwa yang tidak ditemukan jawapannya daripada sahabat).

Masalah-masalah Fiqh Hanafi tersusun kepada 3:
1.       Kitab-kitab Dhohirur Riwayat – merupakan marji’ yang dipegang dalam Mazhab Hanafi.
2.       Kitab-kitab Nawadir– yang merupakan martabat ke 2.
3.       Kitab al-Waqi’aat- yang merupakan martabat ke 3 kerana dikeluarkan oleh para Syaikhul Madzhab Hanafi.

IMAM MALIK

Namanya Malik Ibnu Anas Al Ashbahi berasal Yaman dan daripada keturunan Abu ‘Amir yang merupakan salah seorang sahabat Nabi r. Lahir : 93H di Madinah wafatnya pada tahun173H juga di Madinah (tidak pernah merantau keluar daripada Madinah) . Seorang tokoh dalam hadith dan fiqh secara serentak .

Pegangan beliau yang pertama adalah Kitabullah kemudian Sunnah Rasul .Tetapi lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah daripada hadith Ahad sekiranya menyalahi amalan tersebut. Hal ini kerana, beliau beri’tiqad bahawa penduduk Madinah telah mewarisi amalan-amalan Ulama’-ulama’ Salaf mereka dan ulama’ ulama’ ini telah mewarisi amalan tersebut daripada para Sahabat r.hum.

Maka menurut pendapatnya, pasti hal itu lebih kuat daripada hadith Ahad tetapi Imam Asy-Syafi’ie dan sebahagian ulama’ mujtahid lainnya tidak sependapat dengan beliau dalam hal ini dengan hujah bahawa banyak hadith-hadith yang di bawa bersama oleh para sahabat yang berada di ibu kota & negara yang ditakluki yang menetap di sana .

Maka, tidaklah secara keseluruhannya terbatas pada amalan ahli Madinah sahaja tetapi sebahagiannya bahkan banyak daripadanya yang berada di luar Madinah .Hal ini kerana, apabila hadith tersebut sahih, maka mereka akan mengambilnya samaada ianya sesuai atau pun tidak dengan ahli Madinah.


Selepas Sunnah, pegangan Imam Malik adalah Qias. Banyak di antara masaalah fiqhnya yang didasarkan kepada maslahah mursalah.

Imam asy-Syafi’ie telah mengambil hadith dan belajar ilmu fiqh daripada beliau .Pendatang-pendatang dari Mesir, Maghribi & Andalusia (Sepanyol) yang hadir ke majlis beliau telah mengambil kesempatan tersebut untuk mengambil manfaat serta menyebarkan madzhab beliau di negeri mereka.

Madzhab Maliki adalah madzhab yang dominan di Andalusia dengan perantaraan penguasa-penguasa di sana sepertimana yang berlaku pada Khalifah Abbasiyah terhadap Madzhab Hanafi.

Sekarang, madzhab Maliki masih dominan (mendapat tempat dan berpengaruh) di Maghribi, Mesir, Sudan dan sekitarnya. Kitab beliau ‘al-Mudawwanah’ (kitab asas fiqhnya) & kitab ‘al-Muwattho’’ telah dicetak berulang kali dan tersebar luas.

Pembentuk undang-undang Mesir telah mengambil sebahagian hukum-hukum dari Madzhab Maliki untuk menjadi marji’ (rujukan) bagi Mahkamah Syari’ah di sana dan demikian juga madzhab Syafi’ie sejak tahun 1920M.


IMAM ASY-SYAFI’IE

Namanya Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi’ie al-Quraisyi .Nasab keturunan beliau bersambung sampai kepada Rasulullah r pada Abdul Manaf.Dilahir pada tahun 150H di Kota Ghazza sebagai anak yatim dan wafat pada tahun 204H di Mesir .

Asy-Syafi’ie telah hafal al-Quran sejak kecil Beliau merantau ke Qabilah Hudzail di pedalaman Arab iaitu qabilah yang paling fasih bahasanya untuk belajar bahasa di sana dan menghafal syair-syair mereka.

Imam asy-Syafi’ie belajar ilmu fiqh dengan Syaikhul Haram dan Mufti negeri tersebut iaitu Muslim Ibn Khalid.Kemudian merantau ke Madinah selepas hafal al-Muwattho’ dan dibacanya kitab tersebut di hadapan Imam Malik dan belajar daripadanya (Imam Malik adalah gurunya yang ke2).

Kemudian pergi ke Iraq 3 kali dan telah bertemu dengan sahabat-sahabat Imam Hanafi dan telah mengadakan perdebatan dengan Muhammad Ibnul Hasan dan menyiarkan madzhab qadimnya di sana.

Kemudian merantau ke Mesir pada tahun 198H dan bertempat di Kota Fusthat iaitu tempat letaknya Universiti Amr Ibnul ‘Ash, beliau telah menyebarkan ilmu beliau di sana iaitu di kalangan orang Mesir & meluaskan madzhab jadidnya di situ dan terus mengimlak murid-muridnya dan mengajarkan ilmu dan fiqhnya.

Kitab ‘al-Umm’ adalah kitab besar beliau dan merupakan dasar madzhabnya. Beliau telah berhasil meletakkan ilmu usul fiqh dengan penulisan kitab ‘al-Risalah’ (kaedah-kaedah ijtihad dan istinbath hukum diperbaiki). Madzhab beliau telah tersebar di Mesir dan sebahagian negeri-negeri Syam, Yaman, Hijaz & Asia Tengah.


IMAM AHMAD BIN HANBAL

Namanya Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal As Syaibani Al Maruzi .Lahir pada 164H di Kota Marwa (sebuah kota di Parsi). Meninggal pada tahun 241H di Baghdad .
Beliau mengambil hadith dari tokoh-tokoh hadith pada masanya iaitu Imam Bukhari dan Muslim. Beliau sangat sibuk dengan hadith sehingga digelar Imam Ahlus Sunnah dan telah menyusun musnadnya yang terkenal di dalam 6 jilid.
Beliau belajar ilmu fiqh dengan Imam Asy-Syafi’ie semasa di Baghdad dan telah menjadi murid Imam Asy-Syafi’ie yang terkemuka dalam fiqh.

Beliau adalah termasuk ulama’ mujtahidin tetapi kecenderungan beliau kepada hadith lebih besar daripada fiqh, justeru pengaruh madzhabnya tidak pernah keluar daripada negara Iraq kecuali selepas abad ke-4 dan tidak nampak secara nyata di Mesir melainkan selepas abad ke-7 .
Sekarang madzhab beliau bertapak di negeri-negeri Najd, sebahagian Iraq, Syam dan Hijaz .Kitab madzhab beliau yang terbesar adalah ‘al-Mughni’ oleh Ibnu Qudamah yang terdiri daripada 12 jilid. Kitab lainnya adalah seperti ‘Iqna’ dan ‘Muqni’, ‘al Furu’’ dan ‘Dalilut Thalib’.

FASA TAQLID

Semangat ijtihad mutlak di kalangan Ulama’ telah terhenti dan sumber-sumber pembentukan hukum dari nash al-Quran dan as-Sunnah, istinbath bagi hukum-hukum yang tiada nashnya dan dalilnya adalah dari dalil-dalil Syar’i.Mereka mengikuti apa yg telah dikembangkan dari hasil ijtihad ulama’-ulama’ mujtahidin terdahulu.

Fasa ini bermula pertengahan abad ke 4H ketika Muslimin mengalami berbagai faktor politik, intelektual, akhlak dan sosial yang membawa pengaruh melemahkan pembentukan hukum.  Maka terhentilah gerakan ijtihad dan penyusunan undang--undang serta mematikan semangat kebebasan berfikir di kalangan ulama’.

Sebab-sebab terhentinya gerakan Ijtihad

Ada 4 faktor:
j Terbaginya Daulah Islamiyyah ke dalam kerajaan yg saling bertengkar antara raja--rajanya, penguasa-penguasanya dan individu. Kesibukan mereka menyebabkan terhentinya gerakan pembentukan hukum.

k Ulama’-ulama’ mujtahidin di fasa ke 3 berpecah dan masing-masing mempunyai madrasah tasyri’iyah sendiri. Mereka disibukkan dengan urusan mazhab-mazhab masing-masing dan menyebabkan kurang tumpuan terhadap asas-asas pembentukan hukum al-Quran dan as-Sunnah.
Maka terkuburlah kebebasan akal dan hanya menjadi muqallid (mengikut).

l Apabila kaum Muslimin tidak pedulikan pengaturan kekuasaan pembentukan hukum dan tidak meletakkan aturan seperti aturan tidak dibenarkan melakukan ijtihad kecuali yg layak. Ada yg mengambil kesempatan dengan menyampaikan fatwa-fatwa kaum Muslimin dan memainkan nash-nash syariat, hak-hak manusia dan permasalahan mereka.
Oleh yg demikian, ulama’-ulama’ akhir abad ke 4H telah menutup pintu ijtihad dan mengikat ahli-ahli fatwa dan hakim untuk mengikuti hukum-hukum ulama’ terdahulu.

m Para ulama’ telah dijangkiti penyakit akhlak yg menghalangi mereka dari ketinggian martabat berijtihad. Maka mereka telah saling menghasut dan mementingkan diri sendiri (ananiyah).

Jika terdapat di antara mereka berijtihad, maka dengan itu akan memasyhurkan dirinya dan memandang rendah pada yang lain.

KESUNGGUHAN ULAMA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI FASA INI

Ulama’ setiap mazhab dibahagikan kepada 5 :

ΠTingkatan Pertama

Mujtahid Dalam Mazhab : Berijtihad kepada perkara-perkara yang telah digariskan oleh ulama’-ulama’ se mazhab mereka. Ada yg menyalahi sebahagian hukum-hukum ulama’ mazhabnya seperti Hasan ibn Ziyad dari Mazhab Hanafi , Ibnul Qasim dan Asyhab dari Mazhab Maliki , Buwaithi dan Muzani dari Syafi’i.

Mereka memiliki kemampuan mengembangkan hukum-hukum syari’e dari sumber yg pertama. Mereka menetapkan agar pengembangan hukum sesuai dengan pengembangan hukum-hukum ulama’ mereka dan dasar mereka juga dasar ulama’-ulama’ tersebut.

 Tingkatan Kedua

 Mujtahid di dalam masaalah yang tiada riwayat dari Imam Mazhabnya.  Mereka (ahlul ijtihad fil masa’il) tidak menyalahi imam mereka dalam hukum-hukum far’i maupun pokok-pokok ijtihad namun mereka hanya beristinbath hukum bagi masaalah yg tidak ada riwayatnya.

Ž Tingkatan Ketiga

 Ahlut Takhrij - Tidak melakukan ijtihad dalam mengistinbath hukum-hukum pelbagai masaalah.Mereka membatasi ijtihad dalam menafsir ucapan-ucapan imamnya yg mujmal (umum ) atau menyatakan arah tertentu bagi hukum yg berkemungkinan ( muhtamil ) dua arah. Mereka berusaha menghilangkan kesamaran dan kegelapan yg terdapat pada ucapan dan hukum-hukum imam mereka.

 Tingkatan Keempat

Ahlut Tarjih -  Membandingkan apa--apa yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka dengan riwayat-riwayat lain.Kemudian diadakan pentarjihan antara riwayat-riwayat, ditinjau dari segi dirayahnya (makna perkataan dari istilah bahasa ), setelah itu dinyatakan : Ini yang lebih sah riwayatnya , ini lebih utama penukilannya untuk diterima , ini yang lebih sesuai bagi qias, ini yang lebih sesuai bagi manusia. Di antaranya Al Qaduri, pengarang Al Hidayah dari Mazhab Hanafi.

 Tingkatan Kelima

 Ahlut Taqlid Semata-mata : Membeza-bezakan antara riwayat nadir dengan yang zahirnya, antara dalil-dalil yang kuat dan lemah.


PEMBENTUKAN HUKUM YANG BARU

Pada akhir abad ke 13, Khilafiah Uthmaniyah memerintah agar menyusun undang-undang tentang muamalat yang bersumber fiqh Islami. Mereka sepakat menyusun undang-undang yang disebut ‘Majallah Hukum-hukum Keadilan’ (Majallatul Ahkam Al Adliyyah ) pada 1286H dan direalisasikan pada 1292H.

Di Mesir, mulai 1920 MASIHI  pemerintah mengeluarkan undang-undang No 25 yg mengandungi sebahagian hukum mengenai hubungan orang seorang (ahwal syahshiyah) yg menyalahi mazhab Abu Hanifah tetapi tidak terkeluar dari mazhab mujtahidin yang empat.
Pada tahun 1929 MASIHI  pemerintah mengeluarkan undang-undang No 25 yg mengandungi sebahagian hukum mengenai hubungan orang seorang (ahwal syahshiyah) yg menyalahi Mazhab Hanafi tetapi tidak terkeluar dari mazhab Islam yang lain.
Pada tahun 1939 MASIHI,sekali lagi mereka membentuk badan yang menyusun undang-undang individu,waqaf,waris,wasiat,Mahkamah Syariah,Majlis Hasbiyah tanpa terikat dengan mana-mana mazhab.
b

No comments: