Friday

Masyaeikh Naqsyabandiah Al-Khalidiah

Syeikh Bahauddin Shah An-Naqsyabandiah
As-Syeikh Abdul Wahab Rokan, Tuan Guru Basilam
As-Syeikh Hj Umar Bin Hj Muhammad Al-Khalidi, Batu Pahat
As-Syeikh Imam Hj Ishak bin Muhammad Ariff Al-Khalidi An-Naqsyabandi Al-Rawi
As-Syeikh Prof. Dr. Hj. Jahid Hj Sidek Al-Khalidi

No comments: